Poskytovatel služby:

Bc. Kamila Klečková

IČO: 09974229

místem podnikání: Strakonická 164, Liberec XVIII – Karlinky

e-mail: info@tlapkovod.cz

telefon: 777521993

bankovní spojení: 305961777/0300

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah mezi majitelem mazlíčka a poskytovatelem vzniká podpisem písemného vyhotovení smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi poskytovatelem a majitelem mazlíčka (dále jen „smlouva“). Smlouva obsahuje vymezení služeb, které poskytovatel může zajišťovat pro majitele mazlíčka. Za poskytovatele se považují i osoby, které poskytovatel určil a které na jeho odpovědnost vykonávají služby pro majitele mazlíčka.
 2. Před podpisem smlouvy poskytovatel zašle majiteli mazlíčka k vyplnění dotazník, kterým poskytne poskytovateli potřebné a vhodné informace o mazlíčkovi za účelem zajištění řádného plnění služeb poskytovatelem včetně individuálních požadavků. Majitel mazlíčka je povinen sdělit i kontakt na veterináře, ke kterému s mazlíčkem dochází, pro případ akutní potřeby návštěvy veterináře. Zároveň poskytoval zašle majiteli mazlíčka ceník.
 3. Po podpisu smlouvy poskytovatel s majitelem mazlíčka dohodne termín seznamovací schůzky, které se zúčastní poskytovatel (z jeho strany zejména tlapkovod) a majitel mazlíčka s mazlíčkem, jejímž účelem je seznámení se tlapkovoda s mazlíčkem. V případě, že mazlíček akceptuje daného tlapkovoda a poskytovatel nevyhodnotí, že mazlíček není vhodný k poskytování služeb poskytovatele, bude sjednána první objednávka služeb.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 1. Majitel mazlíčka provádí objednávku konkrétní služby a její rozsah u poskytovatele prostřednictvím telefonu, emailu či osobně.  
 2. Objednávka je nezávazná až do potvrzení objednávky poskytovatelem. Potvrzení objednávky poskytovatel učiní na email majitele mazlíčka uvedený ve smlouvě, telefonicky nebo ústně.
 3. Poskytovatel volí rozsah a typ služby dle nabídky poskytovatele. V případě dohody poskytovatele a majitele mazlíčka je možné sjednat i jiný individuální rozsah služeb.
 4. V případě zrušení objednávky služeb ze strany majitele mazlíčka se na zákazníka vztahují storno podmínky uvedené níže.

POVINNOSTI MAJITELE MAZLÍČKA

 1. Majitel mazlíčka je povinen nahlásit změnu e-mailového či telefonické kontaktu. Majitel mazlíčka je povinen sdělit poskytovateli náhradní kontakt, pro případ jeho nedostupnosti.
 2. V případě, že dojde ke změně údajů sdělených majitelem mazlíčka v dotazníku, je majitel mazlíčka povinen tyto změny ohlásit poskytovateli před započetím další objednané a dosud nezapočaté služby. 
 3. Majitel mazlíčka je povinen připravit mazlíčkovi krmení, očkovací průkaz – nebo alespoň sdělit jeho místo, léky a potřeby nutné k venčení / hlídání v dostatečném množství. V opačném případě krmení a další nezbytnosti koupí a vyúčtuje poskytovatel majiteli mazlíčka včetně skutečných cestovních nákladů po skončení venčení / hlídání.
 4. V případě, že poskytovatel k poskytnutí služby potřebuje klíče od místa bydliště, kde se nachází zvíře, je majitel mazlíčka povinen klíče od nemovitosti předat poskytovateli v dostatečném předstihu tak, aby mohl poskytovatel služby řádně a v dohodnutém termínu provést. Klíč, který majitel mazlíčka předá poskytovateli, musí být funkční. Klíče se následně vrací vždy majiteli mazlíčka do ruky, nebo osobě určené majitelem mazlíčka, není-li ujednáno, že je poskytovatel oprávněn si klíče ponechat za účelem opakovaného poskytování služeb. 
 5. Majitel mazlíčka je povinen zvíře po venčení ihned zkontrolovat. Při hlídání ihned po návratu do místa bydliště mazlíčka. V případě jakýchkoliv nedostatků se obě strany zavazují sepsat zápis, kde budou tyto nedostatky popsány. Bez sepsání zápisu se má za to, že zvíře bylo předáno v pořádku.
 6. Majitel mazlíčka je povinen ihned po návratu do místa bydliště mazlíčka zkontrolovat byt/dům v případě, že jde o služby, kdy má poskytovatel přístup do bytu/domu majitele mazlíčka. V případě jakékoliv nesrovnalosti je majitel mazlíčka povinen kontaktovat poskytovatele a sepsat s ním zápis. Pokud tak neučiní, má se za to, že byt/dům byl ve stejném stavu jako při předání.
 7. Majitel mazlíčka nesmí požadovat po tlapkovodovi jeho osobní kontaktní údaje za účelem poskytování služeb nabízených poskytovatelem majiteli mazlíčka přímo tlapkovodem.

ODPOVĚDNOST MAJITELE MAZLÍČKA

 1. Majitel mazlíčka ručí za jakékoliv škody mazlíčkam způsobené v době poskytování služeb poskytovatelem, pokud při vynaložení náležité péče nebylo v možnostech poskytovatele škodě zabránit, a zavazuje se převzít úhradu s tím spojených nákladů. Pokud zvíře v době sjednaného poskytování služeb bez zavinění poskytovatele způsobí škodu třetím osobám nebo někoho napadne, jde toto k tíži majitele mazlíčka.

SOUHLAS MAJITELE MAZLÍČKA

 1. Majitel mazlíčka dává objednávkou služeb u poskytovatele poskytovateli souhlas k zajištění péče o zvíře a vykonání dalších úkonů s tím souvisejících dle smlouvy o poskytování služeb a objednávek majitele mazlíčka.
 2. Majitel mazlíčka předáním klíčů od bytu / domu dává svolení poskytovateli a jeho pracovníkům ke vstupu do bytu / domu na adrese sdělené majitelem mazlíčka pro poskytnutí péče o mazlíčka a dalších úkonů dle smlouvy o poskytování služeb a objednávek majitele mazlíčka. Neurčí-li majitel mazlíčka jinak, je místem vyzvednutí mazlíčka bydliště majitele mazlíčka uvedené ve smlouvě. Má se za to, že v případě opakovaných služeb poskytovaných poskytovatelem majiteli mazlíčka je místo vyzvednutí mazlíčka či poskytování služeb vždy stejné. Jakoukoliv změnu je majitel mazlíčka povinen poskytovateli předem oznámit.
 3. Majitel mazlíčka předáním klíčů od místa pobytu mazlíčka uvedeného ve smlouvě o poskytování služeb souhlasí s termínem navrácení klíčů od místa pobytu mazlíčka uvedeným v dohodě.
 4. Majitel mazlíčka souhlasí s pořízením fotodokumentace svého mazlíčka z venčení / hlídání a jejího dalšího použití pro sociální sítě provozované poskytovatelem za účelem poskytovatelových vztahů s veřejností. Zveřejnění fotografií mazlíčka, například pro reklamní účely na Facebook, Instagram, TikTok je možné na základě písemného souhlasu majitele mazlíčka ve smlouvě. Vylučuje se zveřejňování fotografií mazlíčka z bytu/domu nebo zahrady majitele mazlíčka tak, aby došlo k identifikaci bydliště majitele mazlíčka třetími osobami.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel se zavazuje řádně plnit objednané služby prostřednictvím jím vybraných osob v souladu s uzavřenou smlouvou a objednávkou konkrétních služeb. Poskytovatel se zavazuje zajistit péči domácím zvířatům v rozsahu uvedeném ve smlouvě a objednávce. Ujednání ve smlouvě mají přednost před ujednáními v těchto obchodních podmínkách.
 2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytování služeb dozví.
 3. Poskytovatel má právo odepřít poskytování služeb v případě, že zvíře jeví známky nemoci. V případě mazlíčka se zdravotními problémy je poskytovatel oprávněn vyžadovat od majitele mazlíčka veterinární zprávu o nemoci a léčbě mazlíčka a po uvážení služby neposkytovat. 
 4. Poskytovatel je povinen informovat majitele mazlíčka o potřebě návštěvy veterinárního lékaře. Za souhlasu majitele mazlíčka je oprávněn i zajistit návštěvu mazlíčka u veterinárního lékaře. V takovém případě jdou veškeré náklady k tíži majitele mazlíčka včetně dopravy k veterinárnímu lékaři. 1 km bude účtován účtován za 7 Kč. Za čekání u veterinárního lékaře je účtováno 200 Kč / hodina. Poskytovatel je oprávněn navštívit svého smluvního veterinárního lékaře v případě, že budou služby poskytovatelem poskytovány na území Liberce. V jiných případech je poskytovatel povinen navštívit veterinárního lékaře určeného majitelem mazlíčka před poskytnutím služeb. Pouze v případě nepřítomnosti veterinárního lékaře je oprávněn odvézt zvíře k jinému lékaři, a to primárně dle výběru majitele mazlíčka. Majitel mazlíčka bude informován o zdravotním stavu mazlíčka a jeho léčbě. Poskytovatel se zavazuje dodržet postup léčby stanovené veterinárním lékařem.
 5. Poskytovatel neodpovídá za onemocnění mazlíčka, jeho zranění při venčení, napadení jiným psem, uhynutí mazlíčka, zaběhnutím se psa při venčení (pokud přetrhne nebo překouše vodítko) ani za případnou škodu a újmu, která tím majiteli mazlíčka vznikne, pokud tyto situace a škody (újmy) nebudou způsobeny zaviněným porušením péče poskytovatele o svěřené zvíře. Pokud majitel mazlíčka neprokáže zavinění poskytovatele, má se za to, že poskytovatel o zvíře pečoval řádně.
 6. V případě, že poskytovatel bude mít důvodnou obavu týkající se týrání svěřeného mazlíčka, je oprávněn tuto informaci sdělit příslušným orgánům (obecní úřad, Policie ČR, krajský úřad aj.).
 7. V rámci poskytování služeb, při kterých se bude poskytovatel či tlapkovod nacházet v bytě / domě majitele mazlíčka, případně na adrese sdělené majitelem mazlíčka, se poskytovatel zavazuje, že se budou zdržovat pouze v prostorách nezbytně nutných k zajištění objednané služby. Z důvodu jistoty majitele mazlíčka poskytovatel uvítá uzamknutí místností majitelem mazlíčka, které nejsou nezbytné k poskytnutí služby, byť poskytovatel nemá v úmyslu vstupovat do jiných, než domluvených prostor. Poskytovatel mazlíčka je povinen nemít v prostorách, které vyhrazuje pro hlídání či vyzvednutí mazlíčka, uloženy žádné cennosti nebo peníze, neboť poskytovatel neodpovídá za případnou ztrátu cenností z prostor, které majitel mazlíčka poskytovateli vyhradil. Poskytovatel však odpovídá za to, že byt / dům po odchodu z něj řádně uzamkne, a případně aktivuje bezpečnostní systém dle pokynů majitele mazlíčka.
 8.  Poskytovatel se zavazuje informovat majitele mazlíčka o jeho hlídaném mazlíčkovi po poskytnutí objednaných služeb.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Majitel mazlíčka je povinen za služby poskytnuté poskytovatelem hradit cenu dle ceníku, se kterým byl seznámen při podpisu smlouvy. V případě, že dojde ke změně ceníku, poskytovatel je povinen tyto změny majiteli mazlíčka oznámit.
 2. Majitel mazlíčka hradí cenu za poskytnuté služby nejdříve po potvrzení objednávky poskytovatelem. Platební metody a instrukce k platbě budou sděleny majiteli mazlíčka v emailu obsahujícím potvrzení objednávky.
 3. Majitel mazlíčka se zavazuje uhradit cenu za objednané služby nejpozději 24 hodin před započetím každé jednotlivé objednávky termínu služby. V případě objednávky služby zahrnující byť částečně sobotu, neděli či státní svátek, je majitel mazlíčka povinen uhradit cenu za služby nejméně 3 dny předem.
 4. Pokud majitel mazlíčka neuhradí poskytovateli cenu v termínech dle bodu 3. tohoto odstavce, poskytovatel je oprávněn uvolnit termín pro další zákazníky a objednávku majitele mazlíčka zrušit.
 5. V případě uskutečnění objednávky služeb majitelem mazlíčka méně než 24 hodin před požadovaným započetím služeb, je poskytovatel oprávněn sjednat s majitelem mazlíčka individuální způsob a čas úhrady ceny za služby. 

 dodatečně účtované služby

 1. V případě, že proběhne seznamovací schůzka, na základě které bude sjednáno poskytování služeb poskytovatelem, a majitel mazlíčka následně zruší objednané služby, poskytovatel je oprávněn účtovat majiteli mazlíčka cenu za čas strávený na seznamovací schůzce v paušální výši 300 Kč a své nebo tlapkovodovi skutečné náklady na dopravu do místa konání seznamovací schůzky.
 2. V případě, že při poskytování služeb dojde k:
 3. přesáhnutí sjednané doby hlídání či venčení, je-li následně mazlíček odevzdáván majiteli mazlíčka, v důsledku zpoždění majitele mazlíčka, nebo
 4. pozdnímu předání mazlíčka tlapkovodovi oproti sjednanému času počátku služby v důsledku zpožděná majitele mazlíčka,

má poskytovatel právo na odměnu ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu přesahující čas objednané služby.

STORNO PODMÍNKY

 1. V případě zrušení objednávky týkající se venčení více než 24 hodin před začátkem služby, storno poplatek nebude účtován.
 2. V případě zrušení objednávky týkající se venčení méně než 24 hodin před začátkem služby, činí storno poplatek 100 % z celkové ceny za službu. Za zrušení objednávky méně než 24 hodin před začátkem služby se rozumí i dostavení se poskytovatele k majiteli mazlíčka bez možnosti uskutečnit službu z důvodů na straně majitele mazlíčka.
 3. V případě zrušení objednávky týkající se hlídání více než 96 hodin před začátkem služby, storno poplatek nebude účtován.
 4. V případě zrušení objednávky týkající se hlídání v rozmezí více než 72 až 96 hodin před začátkem služby, bude majiteli mazlíčka účtován storno poplatek ve výši 15 % z ceny služby/dohodnuté ceny služby. 
 5. V případě zrušení objednávky týkající se hlídání v rozmezí více než 48 až 72 hodin před začátkem služby, bude majiteli mazlíčka účtován storno poplatek ve výši 30 % z ceny služby/dohodnuté ceny.
 6. V případě zrušení objednávky týkající se hlídání v rozmezí více než 24 až 48 hodin před začátkem služby, bude majiteli mazlíčka účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny služby/dohodnuté ceny.
 7. V případě zrušení objednávky týkající se hlídání méně než 24 hodin před začátkem služby, bude majiteli mazlíčka účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny služby/dohodnuté ceny.
 8. Ve zcela výjimečných případech lze platební povinnost majiteli mazlíčka prominout nebo ponížit. Například onemocnění, úraz aj. Posouzení uvedené výjimky z placení je zcela na poskytovateli.

OBECNÉ

 1. Smluvní vztah, který není výslovně upravován těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne XXX.
 4. Všeobecné obchodní podmínky může poskytovatel kdykoliv změnit. O změně všeobecných obchodních podmínek je však povinen informovat majitele mazlíčka.